News

Избор на изпълнител за доставка

17 May, 2018

„Избор на изпълнител за доставка във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1631-С01 "Надграждане на безопасните условия на труд в „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД“, чрез осигуряване на средства за колективна защита, чрез подмяна на елементи на съществуваща вакуумна система за почистване на въздуха – 2 броя филтри: 1 брой филтър за маслени аерозоли, пари и пушек от абразиви и 1 брой филтър за емулсия на водна основа“.

За повече информация, моля, прегледайте документите от следния ЛИНК

 

« Back